c010000milkhil1mNa stránkách Klubu Záblesk je uveden článek: Libica, F.: “Morfická rezonance jako jeden ze znaků pravých agrosymbolů.” (1)

Může psychotronické zkoumání přinést něco podstatného do této oblasti?

 

 

Základním problémem článku jsou 2 otázky:

1) používané kategorie. Používá-li autor názvu “morfická rezonance”, měl by uvést, co tento termín znamená. Podle překladu “tvarová rezonance” nebo “vibrace tvarů”? – kdo tento termín použil, kde se vzal ? Proč to autor neuvádí?

Autor dále používá řadu termínů sice známých (energie, pulzy, atd.) ovšem nijak neobjasňuje souvislosti nebo konkrétní údaje o kterou energii, atd. se jedná.

Výsledkem je tedy nekonkrétní shluk rádoby odborných kategorií, které však nemají absolutně žádný obsah.

Autor navíc používá ústřední termín “morfická rezonance” v jiném významu, než v jakém byl původně použit.

Dr. Rupert Sheldrake v knize “Tao přírody” předkládá tento termín jako “akumulativní paměť” tvarů, způsobující, že následující procesy např. krystalizace, probíhají rychleji, a převádí svou teorii i do biologie a dalších procesů v přírodě a následně i lidského chování.

Morfické pole v pojetí dr. Sheldrakea je možné opsat pro nás srozumitelnějším “informačním polem”, nebo Platónovým “světem idejí” a morfická rezonance je způsobem vybuzení a aktivizace těchto idejí. V tomto pojetí není nic, které by spojovalo tuto problematiku alespoň vzdáleně s agrosymboly. Navíc, tato hypotéza, ač velmi populární, dosud nebyla potvrzena a tak jí nelze k jakémukoli důkazu využívat.


2) Článek je postaven na předpokladu, že senzibilem (biotronikem apod.) zachycené bio-energie, zachycené a zviditelněné pohybem virgule a podobnými způsoby, jsou objektivním jevem. Vychází z nauky, široce rozšířené mezi tzv. psychotronickou veřejností, že různé tvary jsou emitory této tajemné bioenergie.

Tato nauka vznikla a rozvíjela se z potřeb léčitelství. Stručně ji lze popsat takto:

- léčí-li ruce senzibila, lze je vyfotografovat a léčit bude i tato kopie (fotografie, atd.)

- z toho vznikly tzv. “léčivé obrazy”

- dalším vývojem se dospělo ke zjednodušení až na různé geometrické symboly (kříž, spirála, pěti – šesticípá hvězda apod., iniciály léčitelů (JL systém, atd., atp.)

Jiná, ale přesto příbuzná linie tohoto vývoje šla od prostorových útvarů a zaznamenala tuto myšlenkovou zkratku:

- dějí-li se v pyramidě různé “tajemné” jevy, tvar bude něčím zvláštní.

- plný tvar pyramidy se nahradil pouhými obrysy, obvodovými tyčemi

- stačí nakreslená pyramida pro stejné účinky, jako v předchozích případech.

Pro všechny tyto případy platí, že “senzibilové” detekují “energii” z těchto útvarů.

S těmito závěry korespondují i závěry autora článku: “agrosymbol “vyzařuje”, stejně tak i jeho nákresy či fotografie…”.


Výsledkem je, pokud dovedeme tyto závěry do konce, že tajemnou “energii” “vyzařuje” vlastně úplně všechno: každý trojúhelník, každý kruh, každá přímka, každé písmeno, každý tvar, neboť při troše dobré vůle v něm vždy můžeme najít zárodek kříže, trojúhelníku nebo jiného geometrického útvaru. Absurdita tohoto zjištění je tak zřejmá:

- stačí, aby senzibil zaznamenal jakýkoliv tvar, a při použití této myšlenkové zkratky může tak označit cokoli za “zdroj” vyzařování energie, a je samozřejmé, že sám také okamžitě tuto “energii” zachytí.

Z tohoto postupu je zřejmé, že použití této platformy při zkoumání agrosymbolů je zcestné. Je-li jakýkoli tvar agrosymbolu zdrojem vyzařování “energie”, je tato zachycována jen za předpokladu jeho vnímání senzibilem.

Jak senzibil agrosymbol vnímá, je ovlivněn estetickými aj. vlivy a podle toho předkládá “vyzařování” obrazce.

Jednoduchým pokusem lze snadno dokázat, že jakékoli “vyzařování” se nekoná – stačí zavázat senzibilovi oči a vodit ho po polích, požádat ho o zachycení “energií” na prokazatelně vyšlapaném obrazci atd. “Energie” budou zachycovány na jakýchkoli tvarech, na kterýchkoli místech a vůbec to nebude v rozporu s předkládanou teorií.

Z tohoto důvodu toto “kritérium” k určování pravosti agrosymbolů nelze používat.

Odkazy

(1) Libica, F.: MORFICKÁ REZONANCE jako jeden ze znaků pravých agrosymbolů. Klub Záblesk. GeWO.CZ, 1.12.2003. Internet: http://www.gewo.applet.cz/zablesk/morfickarezonance.htm (Internet Archive)

Cesty psychotroniky, 2004

***

 

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 010