Teorie

Pojednání usiluje informovat o předmětu výzkumu psychotroniky.

Práce je rozdělena do čtyř částí: Historie jevu, Psychotronická fenomenologie, Postoje k psychotronice a její definice a Filosofické a ideové aspekty psychotroniky.

Stručný nástin historie a obsahu učení

 

 

 

 

Stručný nástin historie a obsahu učení

 

 

1.Další pojetí psychotroniky

V roce 1998 se na knižním trhu objevilo dílo Doc.RNDr.Ivo Chudáčka, DrSc. a PhDr. Jiřího Emila Marka nazvané

„FYZIKA na pokraji světa aneb PSYCHOTRONIKA.“

 

Díky dosud utajovaným experimentům se dostala věda až na okraj posmrtného světa, který byl dosud jen doménou mystiky.

K nejpřekvapivějším odhalením přírodovědců zkoumajícím hranici mezi životem a smrtí patří bezesporu Delpassův efekt.

 

Cesta k psychotronice

počíná tím, že psychologie se vyděluje z filosofie jako experimentální věda,která se formuje

do několika filosoficko psychologických koncepcí

 

Tento článek byl původně publikován v „La Gazette Fortéenne“ v r. 2002 a jeho cílem bylo jednak podat celkovou bilanci v oblasti vědecké parapsychologie, zahrnující prozkoumání její historie, výsledků a sporných míst a jednak pokusit se o jasnou formulaci jejího postavení a zvláštností v oblasti „paranormálna“. Zvláštní pozornost je přitom věnována situaci ve Francii.

Hypotetický energetický oblak, obklopující vše živé. Někdy se v souvislosti s aurou hovoří o tzv. bioplazmatickém oblaku, nebo též plazmatickém energetickém těle. 

Už celá staletí se objevují lidé, kteří o sobě tvrdí, že mají nadpřirozené schopnosti. Je to vzrušující představa. Stačí jen zavřít oči a svoje myšlenky odevzdat jiné osobě.

 

Existence života je tak přirozená a význačná, že filozofové, lékaři a různí badatelé i vyslovení laici začali uvažovat o podstatě živé hmoty, až když se setkali s jejími zvláštními projevy, jako bylo proutkařství, léčení tahy rukou, jasnovidectví, tzv. strašidelné domy a různá zjevení atd. 

BarnumPhineasJako Barnumův, resp. barnumský (podle majitele cirkusu P.T. Barnuma, mistra psychické manipulace), nebo také Forerův efekt označujeme obecně platný psychologický fenomén, kdy člověk má tendenci akceptovat jakékoli obecné a vágní popisy osobnosti jako přímo ušité na jeho osobu.